Zdjęcie na identyfikatorze jest "nielegalne", ale...

Dzisiaj wpadłem na artykuł autorstwa Nicoli Zięby (Wojewódka i Wspólnicy Kancelaria Prawa Pracy) z tzw. click baitowym (przyciągającym uwagę) tytułem "Zamieszczanie zdjęć pracowników na identyfikatorach narusza ochronę danych osobowych". Na pewno przyciąga uwagę, moją przyciągnął bez wątpienia

To co zwróciło moją szczególną uwagę to odwołanie się do decyzji GIODO

Powyższe potwierdził Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w piśmie z 5 marca 2008 r. w sprawie zamieszczania zdjęć pracownika na identyfikatorach(DOLIS-035-219/07/ 461/08). Podniósł w nim, że uniknięcie ewentualnego zarzutu naruszenia dóbr osobistych pracownika w przypadku zamieszczenia na identyfikatorze zdjęcia pracownika jest możliwe wtedy, gdy uzyska się uprzednio zgodę pracownika

oraz podsumowanie, które sprowadza się do wniosku, że 

wykorzystanie zdjęcia pracownika w legitymacji służbowej lub identyfikatorze jest możliwe wyłącznie za jego zgodą

W mojej opinii decyzja z 2008 roku, w dodatku dotycząca zgody pracownika na przetwarzanie jego danych jest już tak archaiczna, że wstydziłbym się do niej odwoływać, nie mówiąc o tym, że GIODO wyrocznią nie jest i było nie było - mylił się wiele razy. Nie wspominam już o kwestii "dobrowolności" zgody wyrażanej przez pracownika - RODO podkreśla w Motywie 42:

Wyrażenia zgody nie należy uznawać za dobrowolne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie ma rzeczywistego lub wolnego wyboru oraz nie może odmówić ani wycofać zgody bez niekorzystnych konsekwencji.

Wracając do decyzji - czytamy:

zamieszczenie na identyfikatorze zdjęcia pracownika, aby uniknąć ewentualnego zarzutu naruszenia jego dóbr osobistych, wymaga jego zgody
(...) 
Niezależnie od powyższego wskazuję, iż na podstawie art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) za źródła prawa pracy uznaje się przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Zgodnie zaś z art. 104 § 1 Kodeksu pracy, regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników, w szczególności powinien ustalać warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu (art. 1041 § 1 pkt 1). 

I tu pozwolę sobie mieć odmienne zdanie - spójrzmy na art. 51 Konstytucji:

1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. 

Nie wydaje się prawidłowe, że zdjęcie na identyfikatorze jest "nielegalne", ale jeśli wpisze się do regulaminu pracy, że każdy musi mieć identyfikator, to zdjęcie stanie się legalne... Skoro takie działanie narusza dobra osobiste, to narusza je w każdym przypadku, niezależnie od tego czy ten regulamin jest, czy go nie ma i jak on reguluje te kwestie. Pomijam to, że legalności przetwarzania danych osobowych nie można ustalać na mocy regulaminu pracy a nawet za pomocą rozporządzenia! 

No i jest to też przykład jak prawo (i jego interpretacje) mogą być oderwane od rzeczywistości. Zdjęcie na legitymacji służbowej czy firmowym identyfikatorze wyłącznie za zgodą pracownika? Niewiarygodne! I niby dlaczego? Czy nie powinniśmy wyjść od praw i wolności osób? I ocenić jakie to narusza prawa osoby? 

Na pocieszenie mogę tylko powiedzieć (napisać), że jest nadzieja na normalne uregulowanie przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnieniem. I wynika to z RODO (GDPR), art. 88 ust. 1:

Państwa członkowskie mogą zawrzeć w swoich przepisach lub w porozumieniach zbiorowych bardziej szczegółowe przepisy mające zapewnić ochronę praw i wolności w przypadku przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z zatrudnieniem, w szczególności do celów rekrutacji, wykonania umowy o pracę, w tym wykonania obowiązków określonych przepisami lub porozumieniami zbiorowymi, zarządzania, planowania i organizacji pracy, równości i różnorodności w miejscu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony własności pracodawcy lub klienta oraz do celów indywidualnego lub zbiorowego wykonywania praw i korzystania ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, a także do celów zakończenia stosunku pracy