GIODO podpisało porozumienie z PIU - będzie kodeks postępowania

Na stronie GIODO czytamy, że 10 maja 2016 r. w Sopocie zostało zawarte porozumienie między Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych a Polską Izbą Ubezpieczeń "o wspólnym działaniu na rzecz podnoszenia poziomu ochrony danych osobowych w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz tworzenia kodeksu postępowania".

To bardzo cieszy! A cieszy tym bardziej, że kodeksy postępowania wspierane są przez nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Przykładowo w rozporządzeniu czytamy m.in. że:

(Motyw 98) 

Należy zachęcać zrzeszenia lub inne organy reprezentujące kategorie administratorow lub podmiotow przetwarzajacych do sporządzania kodeksów postępowania, w granicach niniejszego rozporządzenia, by ułatwiać skuteczne stosowanie niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem szczególnych cech przetwarzania prowadzonego w niektórych sektorach i szczegolnych potrzeb mikroprzedsiebiorstw oraz małych i średnich przedsiebiorstw. W takich kodeksach można w szczególności dopasować obowiązki administratorów i podmiotów przetwarzających do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, jakie może powodować przetwarzanie. 

(art. 24 ust. 3)

Stosowanie zatwierdzonych kodeksow postepowania, o których mowa wart. 40, lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji, o którym mowa wart. 42, moze być wykorzystane jako element dla stwierdzenia przestrzegania przez administratora ciążących na nim obowiązków.

(art. 28 ust. 5) 

Wystarczające gwarancje, o których mowa w ust. 1 i 4 niniejszego artykułu, podmiot przetwarzający może wykazać między innymi poprzez stosowanie zatwierdzonego kodeksu postępowania, o którym mowa w art. 40 lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji, o którym mowa w art. 42.
 

Co mówi porozumienie? Otóż:

  • strony mają współpracować aby rósł poziom ochrony danych osobowych w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  • PIU podejmie działania aby sporządzić kodeks postępowania zgodnie z wymaganiami rozporządzenia unijnego, a GIODO będzie pomagać
  • nadzór nad realizacją porozumienia powierza się p. Pawłowi Makowskiemu - Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO oraz p. Mariuszowi Kunie, Koordynatorowi Zespołu Działu Zarządzania Informacją Ubezpieczeniową PIU

Podobne podejście do współpracy miało miejsce już w 2008 r. Wówczas uzgodniono wspólne prowadzenie prac nad Kodeksem Dobrych Praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych w ubezpieczeniach. Zapowiedziano także wydanie „ABC ochrony danych osobowych w ubezpieczeniach”.

Kto wie, może jeśli PIU pospieszy sie, to może to będzie pierwszy taki Kodeks Postępowania w Polsce?