Dane osobowe osób zmarłych

Korzystając z tego że wczoraj Święto Zmarłych a dzisiaj Zaduszki warto przypomnieć że osoba fizyczna to prawne określenie człowieka w prawie cywilnym; jest to człowiek od chwili urodzenia do śmierci. W konsekwencji ustawa o ochronie danych osobowych obejmuje dane osobowe osób żyjących i nie dotyczy osób zmarłych.

W sprawozdaniu GIODO za 2012r., s.197 ten fakt podkreśla się dobitnie:

zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią, osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków, ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być zatem uznana za osobę fizyczną, a więc jej dane osobowe nie są objęte ochroną z mocy przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

 

Obrazek: 
Grobowiec z danymi o osobach już nieżyjących (zmarłych)

Odpowiedzi

Bardzo pomocna jest odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 8701 posła V kadencji Sejmu RP w sprawie ochrony danych osób zmarłych. Odpowiedź dotyczy interpelacji poselskiej ws wprowadzenia ochrony danych osobowych osób zmarłych. Podaję link http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/67FAE054

Portret użytkownika admin

Bardzo dziękuję -  warto właściwie zacytować fragment tej interpelacji:

  Z chwilą śmierci osoby fizycznej, aczkolwiek nie następuje sukcesja prawa zmarłego do ochrony danych osobowych, to jednak prawa zmarłego odżywają jako prawa osób za życia mu bliskich. Chodzi tutaj przede wszystkim o prawo do poszanowania niezakłóconego spokoju psychicznego, w którym to pojęciu mieści się kultywowanie pamięci zmarłego. W tym aspekcie wkroczeniem w sferę objętą ochroną będzie nie każde posłużenie się danymi, ale tylko takie, które - według typowych, przeciętnych reakcji - powoduje tego rodzaju zakłócenie. Konsekwencją bezprawności działania będzie możliwość skorzystania przez pokrzywdzonego z ochrony przewidzianej w art. 24 k.c. oraz art. 448 k.c.