Jak długo można ją mieć - retencja danych osobowych

Danych osobowych nie można przetwarzać wiecznie. Stwierdza to wyraźnie ustawa, niestety nie podaje kiedy je należy usuwać.

Najpierw zapisy prawa:

Art. 26 ust. 1. Administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były: (…)
4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

oraz bardzo istotny zapis:

Art. 23. ust 2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może obejmować również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania.

oraz kwestie związane ze sprzeciwem

Art. 32 ust 3a. W razie wniesienia sprzeciwu, o którym mowa ust. 1 pkt 8, dalsze przetwarzanie
kwestionowanych danych jest niedopuszczalne. Administrator danych moŜe jednak pozostawić w
zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia
ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

Mając te informacje można rozpocząć rozważania o wartościach, czyli jak można długo ją mieć :)