Ochrona danych osobowych

Ustawa

Ustawa z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych jest pierwszym aktem prawnym w Polsce zajmującym się ochroną danych osobowych. Od momentu jej uchwalenia była wielokrotnie „poprawiana” (aż 14 razy zmian wprowadzano zmieniając katalog zwolnień z rejestracji!), a ostatnia zmiana miała miejsce w 2010 r. Aktualną treść ustawy można znaleźć korzystając z tzw. ISAP - „Internetowego Systemu Aktów Prawnych” pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/.  

Podstawy konstytucyjne

U podstaw ustawy o ochronie danych osobowych stoi polska Konstytucja:

Art. 47

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

oraz 

Art. 51.

1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.

2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.

3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.

4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.

5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.